Drew Zimmerman
SumFun Mouse 4 Start A Tribute to Francis Bacon'

Theseus

2016
mixed media
49 X 42"

Theseus